فرم ارزیابی مهاجرتی به کانادا

فرم ارزیابی

متقاضی ارجمند
لطفاً فرم ارزیابی اولیه را با دقت تکمیل نمایید.
اطلاعات درخواست شده در این فرم، بخشی از معیارهای سنجش اداره مهاجرت کانادا می‌باشد.